Home / วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลักษณะของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO

วิสัยทัศน์

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21
 4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 6. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้
  ในการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์

 1. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
 3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21
 5. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้
  ในการบริหารจัดการศึกษา
 6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
 7. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 8. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว
 9. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายตามตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

04 เป้าหมายและตามตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภา
ติดต่อเรา