Home / ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

(Science Math Technology : SMT )

  1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แบบเข้มข้น
  3. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ตามแนวการทดสอบวัดความถนัดวิชา PAT 1 , PAT 2 , PAT 3 , 9 วิชาสามัญ , GAT และวิชาที่นักเรียนสนใจ เป็นต้น
  4. สอบวัดความรู้ด้าน IT ขั้นพื้นฐาน (ic3) มีการวัดและประเมินผลจากการสอบผ่านระบบที่ได้มาตรฐานและการยอมรับในระดับสากล
  5. จัดกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และทักษะด้านอื่น ๆ ที่นักเรียนสนใจ
  6. จัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP) เทียบระดับมาตรฐาน CEFR เพื่อวัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการศึกษาต่อ
  7. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
  8. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา และศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ และคอมพิวเตอร์
  9. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยการทำโครงงาน
  10. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเคารพระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง
ติดต่อเรา