Home / สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว
นายศักดิ์สิทธิ์ เผ่าปฏิมากร

นายกสมาคม

พันเอกสุพัฒน์ สัมมา

อุปนายก ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

นายพรชัย จินดาศักดิ์ชัย

อุปนายก ฝ่ายบริหารและจัดหารายได้

นายชรินทร์ ยงค์สงวนชัย

เลขานุการ

นายวราวุฒิ คำพานุช

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายดุสิต ราษฎร์นิยม

นายทะเบียน

นายกุลชาติ เสริมสมบูรณ์

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางทิพย์วรรณ เผือดงาม

เหรัญญิก

นางวรวี เลิศชยานันท์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายอมรเทพ ทองดี

ประชาสัมพันธ์

นายวุฒิกฤตย์ สันสินธุ์งาม

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นายสุนัย เกตุลอย

ปฏิคม

นายปราการเกียรติ ยังคง

ผู้ช่วยปฏิคม

นายศุภชัย โตพิบูล

จัดหารายได้

นายเอกชัย จันทคราม

กรรมการฝ่ายงานสังสรรค์บันเทิง

นายกุลชาติ จังภัทรพงศา

กรรมการฝ่ายกิจกรรมการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน

นายบุญทอง สุขศรีบูรณ์อำไพ

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และสวัสดิการ

นางยุวดี คูภิรมย์

กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร และสาราณียกร

นายพงศกร หวังเลิศพาณิชย์

กรรมการฝ่ายส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายองค์กร

นายทฤษฎี สัจจะวงษ์

กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเกรียง อิมามี

กรรมการกลาง

นายศักดา เผ่าปฏิมากร

กรรมการกลาง

นายอดิศร ปัญญาพานิชกุล

กรรมการกลาง

นายกษิดิศ ครุฑางคะ

กรรมการกลาง

ติดต่อเรา