Home / ด้านภาษาจีน

ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีน เพื่อการสื่อสารและการศึกษาเรียนต่อโดยเน้นองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล

พันธกิจ

 1. ผลิตนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนให้มีความรู้ตามมาตรฐานสากล
 2. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 3. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน
 4. เสริมสร้างความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ (Cultural Exchange)
 5. ส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

การจัดหลักสูตรและการสอน

 1. ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Chinese Intensive Program)
  1. รายวิชาพื้นฐานจัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. รายวิชาเพิ่มเติม โดยเฉพาะวิชาภาษาจีนหลัก ใช้หลักสูตรการเรียนตามแนวการสอนวิชาภาษาจีนสำหรับ นักศึกษาต่างชาติตามแบบมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน และใช้ระบบการสอนแบบ Co-teaching ระหว่างครูชาวไทย และครูชาวจีน
  3. การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน และวิชาภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา
  4. กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ตามแนวการทดสอบวัดความถนัดวิชา PAT 7.4
  5. การสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) เพื่อเป็นมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาจีนของสำนักงานส่งเสริม การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (hanban) และใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
  6. กิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมกัน และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต สามารถใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ที่กำหนดได้
  7. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และการแก้ปัญหา โดยการทำกิจกรรมเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน ผ่านการแสดงผลงาน
  8. กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยเน้นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมจริง ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมค่ายภาษาจีน กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา เป็นต้น
  9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดตามข้อกำหนดของโรงเรียนมาตรฐานสากล

หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดตามข้อกำหนดของโรงเรียนมาตรฐานสากล เน้นศิลปวัฒนธรรมจีน
(หมากรุกจีนและนาฏศิลป์จีน)

ติดต่อเรา