Home / สัญลักษณ์

เครื่องหมายโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

อักษรย่อ ร.ว.บ. ประดิษฐ์สีแสด ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎสีทอง

สีประจำโรงเรียน แสด - ดำ

สีแสด สีแห่งความเจริญรุ่งเรือง
สีดำ สีแห่งความแข็งแกร่ง อดทน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธนาควินิต
พระประธานหอพระจัตุรมุข
พระพุทธรัตนวินิตสถิตบุณยวัตน์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่แดง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ชาวราชวินิตบางแก้ว จึงถือว่า ประดู่แดง เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

  1. นักเรียนที่มีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
  2. มีความเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีที่สง่างาม มีความรู้ดี รักษาคุณธรรม สุภาพ นอบน้อม แต่งกายถูกต้อง ตามระเบียบของโรงเรียน รักความเป็นไทย
  3. รักโรงเรียน อยู่อย่างพอเพียง ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ทรัพย์สินส่วนตัวและสาธารณสมบัติ

ปรัชญา โรงเรียน ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่กีฬา รักษาคุณธรรม
คติพจน์ โรงเรียน สติมโต สทา ภทฺทํ (ผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อ)
คำขวัญ โรงเรียน ขยัน ประหยัด ชื่อสัตย์ สะอาด มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ กตัญญู เสียสละ
วัฒนธรรม โรงเรียน ไหว้พระ คารวะครู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

คณะสี

คณะธำรงชาติ

สีชมพู

คณะเกืัอศาสน์

สีเหลือง

คณะเทิดกษัตริย์

สีฟ้า

คณะศาสตร์พัฒนา

สีเทา

คณะประชาบำรุง

สีเขียว

คณะผดุงเอกลักษณ์

สีม่วง

ติดต่อเรา