Home / ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
(Science & Mathematics Intensive Program : SMIP)

วิสัยทัศน์

ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMIP) โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในด้าน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามสาขาที่ผู้เรียนต้องการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์แบบเข้มข้น
 3. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ตามแนว สสวท. , สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 4. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ตามแนวการทดสอบวัดความถนัดวิชา GAT , Pat1 , Pat2 , Pat3 , Pat4 และ 9 วิชาสามัญ
 5. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา
 6. จัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TL) เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 7. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษและค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นอกห้องเรียน การทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
 8. จัดกิจกรรมส่งเสริ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และ การแก้ปัญหาโดยการทำโครงงาน
 9. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเคารพรัก ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
 10. จัดกิจกรรมค่ายอาสาจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังความเสียสละ ทำงานเพื่อผู้อื่น และการทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

จุดหมาย

 1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และด้านคณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ อย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพจากการสอบ สอวน.
 2. นักเรียนทุกคนมีผลคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าร้อยละ 60
 3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับ มีผลการสอบ TOEFL ที่อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ และสามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติได้
 4. นักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือในระดับที่สูงขึ้นในด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร สถาปัตยกรรม บัญชี ฯลฯ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการ ของนักเรียน ครบร้อยละ 100
 5. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 6. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง มีความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ปรับตัว และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ติดต่อเรา