Home / สมาคมครูและผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ์

นายกสมาคม

นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์

อุปนายกคนที่ 1

นายดุสิต ราษฎร์นิยม

อุปนายกคนที่ 2

นายสมบัติ บุตรคำ

อุปนายกคนที่ 3

นายนิสิต จรูญภาค

เลขาธิการสมาคม

นางสาวรัญจวน เจริญภูมิ

ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม

นางกฤชภอร มอญใต้

นายทะเบียน

นางเดือนงาม นามเมือง

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวเพชรณภัค นามแสงผา

พัสดุสมาคม

นายปัญญา แซ่ลี้

ผู้ช่วยพัสดุสมาคม

นางสุวธิดา เกิดโต

ปฏิคม

นางสาวชนัญญา เสมศรี

ผู้ช่วยปฏิคม

นายมนตรี รัตนพจน์

ประชาสัมพันธ์

นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางชญาณิศฐ์ ใจสงเคราะห์

ฝ่ายจัดหารายได้

นายศักดิ์สิทธิ์ เผ่าปฏิมากร

ผู้ช่วยฝ่ายจัดหารายได้

นางละเอียด แสงวัฒน์

กรรมการกลาง

นายอิศราพงษ์ พละสวัสดิ์

กรรมการกลาง

นายศักดิ์ชัย ชมมาลี

กรรมการกลาง

นางลมัย เฉลยสุข

กรรมการกลาง

นางทัศนา โพธิ์เงิน

กรรมการกลาง

นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์

เหรัญญิก

นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

ติดต่อเรา