Home / ด้านวิทยาศาสตร์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
(Enrichment Science Classroom : ESC)

วิสัยทัศน์

พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามศักยภาพอย่างเต็มที่ให้เป็นคนดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐาน มีจิตสำนึกในความเป็นไทยดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์
 4. จัดการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) เพื่อวัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด และ การเขียน
 5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 6. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานทุกระดับ
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาโดยการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 8. จัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้ผู้เรียนเป็นคนดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

จุดหมาย

 1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 2. นักเรียนทุกคนมีผลคะแนน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียน
 3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับ มีผลคะแนน TOEIC อยู่ในระดับดี
 4. นักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
 5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 6. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง มีความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ติดต่อเรา