Home / คณะครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนัฐกานต์ เรืองเนตร์

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวยุพาพร ฮวดศิริ

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสุวรรณศรี สุดวิไล

นางทัศนา โพธิ์เงิน

นางทัศนา โพธิ์เงิน

นางนิรบล บัวประเสริฐ

นางสาวศิริพร แก้วพวง

นางสาวจินดา เชื้อวงษ์

นางสาวจันจิรา น้ำขาว

นายอภิศิษถ์ นาคมุสิก

นายธีระวัช สมเขาใหญ่

นางสาวจิราพร ชูบาล

นางสาวพิมพ์ชนก อุ้มชู

นางสาวอรอนงค์ เเซ่หลี

นางสาวอัญณ์ศิญา วงศ์อภิสุข

นายทวีทรัพย์ ยอดเมือง

นายปวริศ ชอบสำราญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนัฐกานต์ เรืองเนตร์

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสายสมร ศิริศักดิ์

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายวรายุทธ ทวีธรรม

นางเดือนงาม นามเมือง

นายวีรยุทธ แจ่มแจ้ง

นายพรชัย วิชชุไตรภพ

นางสาวศิริราพร บุญยอ

นางจุฑาพัฒน์ เซี้ยเจริญ

นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข

นางสาวหทัยภัทร สุขสว่าง

นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ

นายสุทธิพร อิ่มพงษ์

นายคมกฤช จารุวงศ์

นายปัญญา แซ่ลี้

นางศุภลักษณ์ กระเชิญรัมย์

นายศิโรดม โสวัณณะ

นางสาวปัทมา บัวลังกา

นางสาวสุพัตรา เมืองพวน

นางสาวอรนันท์ แป้นนางรอง

นางสาวลักขณา น่าบัณฑิต

นายชัยวัฒน์ เครือวัลย์

นายจักรพรรณ พลเยี่ยม

นางสาวสุดารัตน์ โนนลำดวน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประภาพรรณ พละสวัสดิ์

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวจิตต์ แววตา

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวเรณู หลักม่วง

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายวสันต์ อุส่าห์ค้า

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์

นางสิริธร ตะวันธรงค์

นางสิริธร ตะวันธรงค์

นางกลุนันทร์ รามศิริ

นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ

นางธริษตา เต็งรำพึง

นางสาวณปภัช บุรานนท์

นางอรุณรัตน์ ขาวน้อย

นางสาวธิดาพร สังข์ทอง

นางสาวธนัชพร เกิดรุ้ง

นางสาวพัชราภรณ์ เจริญสุข

นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ

นางปวีณา นาคกล

นางสาวกำไล โสมกูล

นางสันทนา สุวสิงห์

นางสาวเฟื่องฟ้า มหาวัน

นายวุฒิชัย พูนชัย

นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมมา

นายชาญวิรุฬห์ ชลหิรัญกิจวัฒนา

นางสาวชนัญญา เสมศรี

นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยม

นางสาวนันทิตา ช่วงชัยชนะ

นางสาวสุณิสา พิมพ์บูรณ์

นายทศวรรษ เกิดติ๋ง

นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์

นางสาวชัญญานุช ฟูแก้ว

นางสาวมลิวัลย์ จันทรวรชาต

นางสาวพิมพ์ชนก สมศิลา

นายวิสูตร เดชเมือง

นางสาวพิมพิศา ทนุผล

นายเทพพิทักษ์ เทียมยศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายธวัชชัย แย้มสอิ้ง

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวเดือนเพ็ญ เนินผา

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวรัญจวน เจริญภูมิ

นางนุศรา โอริคาสะ

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ มีพึ่ง

นางสาวจีรานุช กันต์มิตรี

นายอนุวัฒน์ เทียนพิบูล

นางศรัญญา กลิ่นพิกุล

นางสาวกนกทิพย์ ดอกลัดดา

นางสาวกาญจนา บุญญา

นายสมพร คำเหลือ

นายอธิษฐ์ กวินวิศิษฐ์

นางสุกัญญา สีมาพล

นางสาวชลธิชา สุระ

นายอมรเทพ สังข์น้อย

นายสุเมธ เพชรัตน์โยธิน

นายธีทัต จันทรา

นางสาววันวิสา เดื่อดำ

นางสาวมินตรา บัวลา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพีราวัฒ จันทาวี

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายพิเชษฐ์ แซ่กัง

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางยุพา ยอดปัญญา

นายศักดา สุขสวัสดิ์

นางสาวอรุณศรี ใหญ่สูงเนิน

นายวิชัย ฤกคมาตย์

นายชานนท์ ทรายแก้ว

นายประยัติย์ ไชยรัมย์

นางสาวจีรวรรณ ธนวัฒนพงศ์

นางสาวกาญจนา บุญญา

นายจินต์นวัฒน์ หมุดธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายภากร ศิริโก

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายพิสิษฐ เลี้ยงอนันต์

นายศิริ โชคสกุล

นางสาวขวัญรัตน์ ปัญญาใส

นายอิศเรศ เรืองเนตร์

นายสุรเชษฐ พลายงาม

นางวรรณกวี ทองสีดา

นายสุรชัย สมศรี

นายภาคิน อิศวมงคล

นายภัทราวุธ ภิรมรัมย์

นายกานต์ พงษศรีเจริญสุข

นายวรพงษ์ วรรณดิษฐ์

นายภราดร พินโพธิ์วงษ์

นางสาวณัฐยา เอี่ยมสำอางค์

ศุภนิดา สำเภาทอง

สโรชา อัศวผาติบุญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวชิราวุธ สอนโสภา

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวธาริกา ภูมิสถาน

นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา

นางสาวขวัญรัตน์ ปัญญาใส

นางสาววันทนี ฉิมภักดี

นายสุรเชษฐ พลายงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกิ่งเพชร ป้องแก้ว

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวสีรัก ลัยนันทน์

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวเครือวัลย์ ชาสวัสดิ์

นางผกาภรณ์ ไชยรัมย์

นายไพฑูรย์ ตานี

นางกฤษณา บิณษรี

นางสาวปริญญา ปล้องศรี

นางสาวสุจินัน ทองใหญ่

นางสาวณธิดา โกรทินธาคม

นางสาวศิรินทร์ คนซื่อ

นางกฤษณา รักวิชา

นางสาววัชรีญา หล่มเพชร

นางสาวกัญณัฐศร บุญปอง

นางสาวขวัญเรือน สิงห์โต

นางสาวนัฐนิตย์ วงษ์สันต์

นางสาวจินตนา จันทา

นางน้ำฝน จันทราช

นางสาวจิตราวัฒน์ พูลทวีธรรม

นางสาวณภัทร สกุลเดช

นางสาวศิริพร จินาวัง

นางสาวกนกทิพย์ กองสงคราม

นางสาวนัดตยา ตองอบ

นางสาวศิริลักษณ์ มาหินกอง

นางสาวชวิศา คำชม

นางสาวรุ้งตะวัน พุทธโฆษ์

นางสาวชญานันทน์ โคนาบาล

นางสาวสิริโสภา โกมารกุล ณ นคร

นางสาวพนิดา ถาปะนา

นางสาวชญานันทน์ โคนาบาล

ครูชาวต่างประเทศ

Mrs. Catherine Cascarro Baladad

Mr. Freddie Bugtong Acop

Mrs. Erlinda Dionicio Manguera

Miss Rose Fatima Agoot Olivar

Miss Dai Xiaojung

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวเบญจวรรณ วิเศษกุล

(หัวหน้างานแนะแนว)

นางสาวอรชุดา ริยะบุตร

(รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

นางสาวสุนิสา พวงแก้ว

นางสาวปิยพร สุภาผล

นางสาวนุชจเร โลหกิจ

นางสาวทิพย์สุดา ฉัตรวิมล

Message us