สถานที่สอบและรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

SCAN-3532