ตารางการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตารางสอบปลายภาค1-65