Home / New Normal

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ติดต่อเรา