Home / คณะผู้บริหาร

นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว

นางสุวธิดา เกิดโต

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางกฤชภอร มอญใต้

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวเพชรนภัค นามแสงผา

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางพัชรีพร ชูชาติ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

Message us