Home / บุคลากรทางการศึกษา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางศิรินันท์ หมื่นแสน

นางสาวพัศรินญา บุญประเสริฐ

นางสาวอิสรีย์ รวิพรวงศ์

พิมสิริ ผาสุุข

(รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

นางสาวพัชริศา บุญประเสริฐ

นายธีรดนย์ เยี่ยงยุกดิ์ไศล

นายประธาน เกิดสว่าง

นายคมสัน โคตรอาษา

นายกองชัย ทวีชาติ

นายธวัชชัย ไกรอ่อน

นายวรวุฒิ สุนทรทิพย์

นางสาววิสุดา บุญภา

นางสาวหัทยา เกตุพานิช

นางสาวทิพย์สุดา มาเรือน

นางสาวธันย์ชนก ปราโมทย์

นายดำรง ขาวผ่อง

นางสาวบังอร ปิสูงเนิน

นางสาวธัญญา ปิ่นทองเจริญ

นายสันติ พลเรือง

นางสาวจิราวรรณ เครือชัยแก้ว

นายอนุสรณ์ คล้ายมณี

นายวิทยา สังข์เสวี

นางสาวศิรฉัตร์ ชัยชนะ

นายศิรวัฒน์ ศรีนวล

นางสาวอธิรญาร์ เอี่ยมสกุลล์

ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางศิริพรกร สุระคันธ์

นายสมศักดิ์ มังกรณ์

นางช่อเอื้อง เสือภูมิ

นายประยูร ทาสีภู

นายปรีชา แข็งขัน

ติดต่อเรา