Home / บุคลากรทางการศึกษา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางศิรินันท์ หมื่นแสน
นางสาวพัศรินญา บุญประเสริฐ
นางสาวอิสรีย์ รวิพรวงศ์
นายทนงค์ศักดิ์ ชัยบิล
นายธีรดนย์ เยี่ยงยุกดิ์ไศล
นายประธาน เกิดสว่าง
นายคมสัน โคตรอาษา
นายกองชัย ทวีชาติ
นายภัทรเมศ อินทองคำ
นางสาวพัชริศา บุญประเสริฐ
นางสาววิสุดา บุญภา
นางสาวชฎาภรณ์ อุบลฤทธิ์
นายศีลภักดิ์ สังข์ศิริ
นางสาวทิพย์สุดา มาเรือน
ว่าที่ร.ต.วรท รูปสมศรี
นางสาวบังอร ปิสูงเนิน
นางสาวธัญญา ปิ่นทองเจริญ
นายชัด วิโรทัย
นายสัญญพงศ์ นันทพันธ์
นายอนุสรณ์ คล้ายมณี
นายชัชวาลย์ คำเอี่ยม
นางสาวนัฐพรรณ พันธ์พรหม
นางสาวศิรฉัตร์ ชัยชนะ
นายศิรวัฒน์ ศรีนวล

ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางศิริพรกร สุระคันธ์
นางช่อเอื้อง เสือภูมิ
นายอุทาร พิลึก
นายคมสัน ผาลี
นายปรัตถกร วอนยิน
ติดต่อเรา