Home / ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

คุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฎ

ตำแหน่ง ครูใหญ่
เมื่อ ๑๐ พ.ค. ๒๕๑๕ –
๓๐ พ.ย. ๒๕๑๕

นางนภา หุ่นจำลอง

ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
เมื่อ ๑ ธ.ค. ๒๕๑๕ –
๓๐ ก.ย. ๒๕๑๘

นางบุษยา สาครวาสี

ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
เมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๑๘
– ๓๑ พ.ค. ๒๕๒๑
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๕๒๑
– ๑๗ พ.ค. ๒๕๒๗

นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๒๕๒๗
– ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕

นางมาลี ไพรินทร์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๓๕ –
๓๐ ก.ย. ๒๕๔๐

นายเชิดชัย พลานิวัติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๔๐ –
๗ ม.ค. ๒๕๔๖

นายกมล บุญประเสริฐ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เมื่อ ๘ ม.ค. ๒๕๔๖
– ๖ ม.ค. ๒๕๕๓

นายบุญชู หวิงปัด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เมื่อ ๗ ม.ค. ๒๕๕๓ –
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙

นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

ติดต่อเรา