Home / คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 02 316 6313 ต่อ 102
E-mail : jirapong.rwbschool@gmail.com

นางสุวธิดา เกิดโต

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ 02 316 6313 ต่อ 103
E-mail : suwathida@rwb.ac.th

นายประชา จันทรสมโภช

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โทรศัพท์ 02 316 6313 ต่อ 122
E-mail : Pracha003@gmail.com

นางสาวศิรินันท์ จรตระการ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 02 316 6313 ต่อ 119
E-mail : nouisiee25@gmail.com

นางพัชรีพร ชูชาติ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ 02 316 6313 ต่อ 104
E-mail : patchreeporn2519@gmail.com

OIT2

ติดต่อเรา