Home / คณะครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธีระวัช สมเขาใหญ่

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวอรอนงค์ เเซ่หลี

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางทัศนา โพธิ์เงิน
นางสาวนัฐกานต์ เรืองเนตร์
นายอภิศิษถ์ นาคมุสิก
นางสาวพิมพ์ชนก อุ้มชู
นางสาวอัญณ์ศิญา วงศ์อภิสุข
นายทวีทรัพย์ ยอดเมือง
นายปวริศ ชอบสำราญ
นางสาวขนิษฐา นัยเนตร
นายนรินทร์ กันยะมูล
นางสาวนริศรา สุวรรณ
นางสาววิกานต์ดา หนูแป้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสายสมร   ศิริศักดิ์

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวอรนันท์ แป้นนางรอง

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางเดือนงาม นามเมือง
นายวีรยุทธ แจ่มแจ้ง
นางสาวศิริราพร บุญยอ
นางสาวนิติกาญจน์  ไกรสิทธิพัฒน์
นางจุฑาพัฒน์ เซี้ยเจริญ
นายสุทธิพร อิ่มพงษ์
นายภัทรพงศ์ งามทรง
นายคมกฤช จารุวงศ์
นางสาวจันท์อำภา ภามัง
นายปัญญา แซ่ลี้
นางสาวพัตรพิมล คนสม
นายธนายุทธ มาเอี่ยม
นายจักรพรรณ พลเยี่ยม
นางสาวลักขณา น่าบัณฑิต
นายศิโรดม โสวัณณะ
นายชัยวัฒน์ เครือวัลย์
นางสาวณัชชารัณ ยานะกิจ
นายอังกูร ด่านปิยโชคกุล
นายปาฏิหาริย์ กันอินต๊ะ
นางสาวเบญจรัตน์ แสงสวัสดิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรุณรัตน์ ขาวน้อย

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวเรณู หลักม่วง

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวชนัญญา เสมศรี

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายวสันต์ อุส่าห์ค้า

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางประภาพรรณ พละสวัสดิ์
นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์
นางสิริธร ตะวันธรงค์
นายเสรีพงษ์ นามเมือง
นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ
นางธริษตา เต็งรำพึง
นางสาวณปภัช บุรานนท์
นางสาวธนัชพร เกิดรุ้ง
นายภูติ ภูติเกียรติขจร
นางปวีณา นาคกล
นายทรงยศ รังสรรค์มณีนิล
นางสาวกำไล โสมกูล
นางสาวเฟื่องฟ้า มหาวัน
นายชาญวิรุฬห์ ชลหิรัญกิจวัฒนา
นางสาวพิชญา เจริญผล
นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยม
นางสาวชัญญานุช ฟูแก้ว
นายวุฒิชัย พูนชัย
นางสาวมลิวัลย์ จันทรวรชาต
นายวิสูตร เดชเมือง
นางสาวพิมพิศา ทนุผล
นายเทพพิทักษ์ เทียมยศ
นางสาวศิริพรประภา ศรีเชียงสา
นางสาวสุพชฌาย์ บุญปก
นางสาวฉัตรอรุณ วรรณเวช
นางสาววนิดา มุสิแก้ว
นางสาวศรัญญารัตน์ ขำสุวรรณ
นางสาวชนัฐกานต์ ฟักเฟื่องผล
นายกรกันต์ ดิตถ์อัศวณิช

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายธวัชชัย แย้มสอิ้ง

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายอนุวัฒน์ เทียนพิบูล

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางนุศรา โอริคาสะ
นางสาวจีรานุช กันต์มิตรี
นางศรัญญา กลิ่นพิกุล
นายปราศรัย เจตสันติ์
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
นางสาวชลธิชา สุระ
นางสาวกาญจนา บุญญา
นายอมรเทพ สังข์น้อย
นางกาญจนา แก้วน้ำค้าง
นายสุเมธ เพชรัตน์โยธิน
นายธีทัต จันทรา
นางสาวมินตรา บัวลา
นางสาวอารีนันท์ ธนิสานันท์นัช
นางสาวพิณฤดี รูปพรม
นายภูเดช จีระวัฒนากิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพีราวัฒ จันทาวี

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายพิเชษฐ์ แซ่กัง

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายศักดา สุขสวัสดิ์
นางสาวอรุณศรี ใหญ่สูงเนิน
นายวิชัย ฤกคะมาตย์
นายประยัติย์ ไชยรัมย์
นางสาวจีรวรรณ ธนวัฒนพงศ์
นางสาวจิราพร เสทา
นายชานนท์ ทรายแก้ว
นางสาววศิณี วงศ์ตระกูลชัย
นายจินต์นวัฒน์ หมุดธรรม

(พนักงานราขการ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอิศเรศ เรืองเนตร์

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวขวัญรัตน์ ปัญญาใส

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายสุรชัย สมศรี

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายศิริ โชคสกุล
นายณัฏฐ์ บัวลา
นายสุรเชษฐ พลายงาม
นางวรรณกวี ทองสีดา
นายภาคิน อิศวมงคล
นายภัทราวุธ ภิรมรัมย์
ศุภนิดา สำเภาทอง
นายกานต์ พงษ์ศรีเจริญสุข
นายชัชวาล อาสาสนา
นางสาวอภิญญา สำมะโย
นางสาวณัฎฐ์นรีย์ เม่นวังแดง
นายสุรศักดิ์ ปานลักษณ์
นางสาวณมลชนก เข็มนิล
นางสาวจรรยารักษ์ ปานปลั่ง

(ครูอัตราจ้าง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวชิราวุธ สอนโสภา

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายยศเส สิริสุขวิโรจน์

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวทวิดา มาลัยทอง
นายธชศิต ปั้นประสงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกิ่งเพชร ป้องแก้ว

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวสีรัก ลัยนันทน์

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางผกาภรณ์ ไชยรัมย์

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวณธิดา โกรทินธาคม

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาววัชรีญา หล่มเพชร

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางสาวสุจินัน ทองใหญ่
นางสาวปริญญา ปล้องศรี
นางสาวศิรินทร์ คนซื่อ
นางสาวอารดา คงวัฒน์
นางกฤษณา รักวิชา
นางสาวนัฐนิตย์ วงษ์สันต์
นางสาวณภัทร สกุลเดช
นางสาวศิริพร จินาวัง
นางสาวนัดตยา ตองอบ
นางสาวกัญณัฐศร บุญปอง
นางสาวจิตราวัฒน์ พูลทวีธรรม
นางสาวกนกทิพย์ กองสงคราม
นางสาวสิริโสภา โกมารกุล ณ นคร
นางสาวชญานันทน์ โชติอนันตพงษ์
นางสาววันวิสา เสนานอก
นางสาวเรณู จิตนิยมศิลป
นางสาวณิญาพัณณ์ ภูพิริยะวงศ์
นางสาวพรรณพร ปั้นสุข
นายวิศรุต ส่งละออง
นางสาวจิรัชญา แสนโรจน์
นางสาวธิดารัตน์ สีดาจิตร
นางสาวสุวพัชรา ชูหิรัญ
นายวชิรวิทย์ หงษาชุม
นายนัฐวัฒน์ หารฟ้า
นางสาวทัตพิชา ปราบวงศา
นางสาวณัฐพร พุ่มพวง

ครูชาวต่างประเทศ

Mr. Freddie Bugtong Acop
Miss Rose Fatima Agoot Olivar
Mr. Meldrine Malihan Pascasio
Mr. Roger Allan Alcalde
Mr. Kem Louie Yana
Mr. Jose Mari Manayan Reyes
Ms. Yna Zoila Q. Comendador
Miss Wu Juncheng
Miss Wang Xiahang
Miss Huang Lulu
Miss Chen Xueqin
Miss Bao Jing

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)

นางสาวเบญจวรรณ วิเศษกุล

(หัวหน้างานแนะแนว)

นางสาวอรชุดา ริยะบุตร

(รองหัวหน้างานแนะแนว)

นางสาวสุนิสา พวงแก้ว
นางสาวปิยพร สุภาผล
นางสาวลลิตา อุปทะ
ติดต่อเรา