Home / ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติสรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

OIT 31

ติดต่อเรา