Home / การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

รูปภาพ (27)

การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย

โครงการ "Life Changing Program - ทุนเปลี่ยนชีวิต" รุ่นที่ ๓

โครงการสวมแว่นให้น้อง ประจำปี ๒๕๖๕

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๐
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษฟรี เพื่อ พัฒนาบุคลากรสำหรับเศรษฐกิจติจิทัลและอุตสาหกรรมอนาคตผ่านแอปพลิเคชัน Tockto ภายใต้ชื่อโครงการ "New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้ รุ่นที่ ๔"

กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ใส่ความเห็น

    OIT 30

    ติดต่อเรา