Home / การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

OIT 34

ติดต่อเรา