Home / การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2565

OIT 37

ติดต่อเรา