^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน           ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน            ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนเรียน    ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
   ชมภาพแห่งความปิติ

  วันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
  คณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
  ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฯ
  ชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
   ภาพกิจกรรม


  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทย์ คณิต
  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
   ชมภาพกิจกรรม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้จัดกิจกรรมเดินการกุศล
  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
  ภาพกิจกรรมเดินการกุศล

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จัดกิจกรรม
   วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และ วันแม่
   เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
     ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา - วันแม่

  ครู นักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ร่วมปลูกดอกดาวเรืองวันแม่ เพื่อบานในวันพ่อ
  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
    ภาพกิจกรรมดาวเรืองเหลือง ประดับให้พ่อ

  ชาวราชวินิตบางแก้ว 

  ได้ร่วมทำบุญใส่บาตร ถวายแม่ของแผ่นดิน
  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
  ชมภาพกิจกรรม
  
  ทรงพระเจริญ
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้จัดพิธีถวายพระพร
  จัดกิจกรรมสวนสนามลูกเสือ
   ชมภาพกิจกรรม

  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โครงการห้องเรียนพิเศษ
  ได้รับการประเมินความพร้องของสถานศึกษาที่ขอเปิด
  โครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน และวิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ชมภาพกิจกรรม
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้จัดการสัมมนาวิชาการ
  PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาวินัย ฯ 
 ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ภาพกิจกรรม

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้ร่วมกับชุมชน บางแก้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้ร่วมจัดกิจกรรม
  ปลูกป่าเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
   ภาพกิจกรรม

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 ชมรมพระพุทธศาสนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 ได้จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ประจำเดือน
 คุณครู และนักเรียนร่วมกันทำบุญใส่บาตร
  ภาพกิจกรรม

  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม
  ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ได้ร่วมปฏิญาณตนของลูกเสือ และเดินสวนสนาม
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
 ภาพกิจกรรม
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว คุณครู บุคลากร
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชมรมพระพุทธศาสนา
  คณะกรรมการนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา 
  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
 ชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้มีการจัดกิจกรรมประดับเข็ม
  พระมหาพิชัยมงกุฎ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
   ภาพกิจกรรม   

 กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรม
 โครงการค่ายเปิดโลกทศัน์การเรียนรู้
 สู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค
  ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ภาพกิจกรรม

 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้จัดกิจกรรม ไหว้ครู
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้จัดกิจกรรมพิธีแสดงตน
 เป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ภาพกิจกรรมแสดงคนเป็นพุทธมามกะ

  เนื่องด้วยคืนวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกิดฝนตกหนัก
  ตลอดทั้งคิน ทำให้เกิดน้ำขังบริเวณโรงเรียนสูงมาก
  ทำให้โรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียน
  ในวัน ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
   ภาพบรรยากาศ

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ชมรมครูเก่าราชวินิตบางแก้ว
  ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร และฉลองวันคล้ายวันเกิด
  ปีที่ ๙๑ ของผู้อำนวยการบุษยา  สาครวาสี
  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐
   ภาพบรรยากาศ