facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

  

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

 

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
      โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อ
แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน


   ( ..... ภาพกิจกรรม .... )

  แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย
      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรค COVID-19)

  ตามที่ ศบค. ได้แถลงข่าวกรณีเด็ก 9 ขวบที่เดินทางมาพร้อมครอบครัวคณะทูตและกรณี
  ทหารอียิปต์ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรค COVID-19) ทั้ง 2 กรณีผู้ติดเชื้อได้เดินทาง
  ไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
      เพื่อป้องกันการระบาดกับนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จึงขอความร่วมมือ
  จากผู้ปกครอง หากนักเรียน ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวได้เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง 
  ที่ผู้ติดเชื้อทั้ง 2 กรณีได้เดินทางไป ขอให้แจ้งครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนและแจ้งต่อทางโรงเรียน 
  เพื่อจะได้ร่วมกันวางแผนป้องก้นการระบาดต่อ ไป
                                                                           ........ หนังสือแจ้งผู้ปกครอง .........
     

โรงเรียนได้มีการจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อให้เกิดระยะห่างของนักเรียนในห้องเรียน
ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนมาโรงเรียนตามกลุ่มที่โรงเรียนกำหนด
ถ้านักเรียนมาโรงเรียนไม่ตรงกลุ่มทางโรงเรียนขออนุญาต
เชิญผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป
 : นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 : นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
 ; นักเรียนเงือนไขพิเศษ

 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 : แผนกอังกฤษ คณิตศาสตร์
 : แผนกกีฬา

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
: รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก 

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเดิม )
: รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก

 ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 : รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
: ห้องเรียนพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
: ห้องเรียนพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
: ห้องเรียนพิเศษด้าน ภาษาจีน
: ห้องเรียนพิเศษด้าน ดนตรีสากล
: ห้องเรียนพิเศษด้าน ดนตรีไทย

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563
: ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท และ สอวน 
: ห้องเรียนพิเศษ ดนตรีสากล
: ห้องเรียนพิเศษ ดนตรีไทย

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเดิม )
: แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
: แผนการเรียนอังกฤษ คณิตศาสตร์
: แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Pre-Cadet)
: แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น
: แผนการเรียนกีฬา


 


                                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
                                                     โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้ร่วมทำหนังสือบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ 

   - ความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
   - ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านองค์ความรู้ของครูและนักเรียน
   - สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนที่มุ่งศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์
   - คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
   - คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ร่วมกัน
   - นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์
   - คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรในการจัดค่ายต่าง ๆ

( อัลบั้มภาพ )                                                                                                                                           งานแนะแนว
กลุ่มบริหารวิชา


 

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
      ขอแสดงความยินดีกับลูก ๆ แสด-ดำ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
   
  คลิกดูรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ( บางส่วน )งานแนะแนว

 

 

RATWINIT BANGKAEO

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.