^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน

ใบสมัตรเข้าร่วมแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ญี่ปุ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา                                             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    : แบบฟอร์ม PLC การจัดการเรียนการสอน          : แบบฟอร์ม PLC การปฏิบัติงาน


    : เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน         : ระดับชั้นเรียน        : ระดับห้องเรียน