^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player
                  เอกสารการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
          ที่ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ อาคารร่มเกล้า
                      ในวันที่ ๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
          เวลาราชการ หยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

          โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
:   โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
   : ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
   : ห้องเรียนดนตรี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
:   โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  : ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
  : ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน
  : ห้องเรียนดนตรี

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                               ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

          ปฏิทินการรับนักเรียนของสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               แบบฟอร์ม ID PLAN.doc          แบบฟอร์ม ID PLAN.pdf

: แบบฟอร์ม PLC การจัดการเรียนการสอน                  : แบบฟอร์ม PLC การปฏิบัติงาน    : เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน         : ระดับชั้นเรียน        : ระดับห้องเรียน