facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

  

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  22 ก.พ.63 23 .กพ. 63 24 ก.พ.62 25 ก.พ.63 26 ก.พ. 63 รวม
ห้องเรืียนพิเศษ MEP 97  66 18  28 22 231
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ 200  103  35 33   21 392
ห้องเรียนพิเศษ ดนตรี 25  13  1  6  5 50

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  22 ก.พ.63 23 .กพ. 63 24 ก.พ.62 25 ก.พ.63 26 ก.พ. 63 รวม
ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 41 28   43 75  71 258
ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี 7 10   15  26 61
ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน 16 3  16  24 19  78
ห้องเรียนพิเศษ ดนตรี 24 4  1  3 10  42

                                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง และ
                                                     โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้ร่วมทำหนังสือบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ 

   - ความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
   - ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านองค์ความรู้ของครูและนักเรียน
    - สร้างความเชื่อมั้นให้กับนักเรียนที่มุ่งศึกษาต่อในคณะวิศวกรรม
    - คณาจารย์คณะวิศวกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
    - คณาจารย์คณะวิศวกรรม ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ร่วมกัน
   - นักเรียนได้มีโอกาศเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรม
   - คณาจารย์คณะวิศวกรรมให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรในการจัดค่ายต่างๆ

( อัลบั้มภาพ )                                                                                                                                           งานแนะแนว
กลุ่มบริหารวิชาการ


 

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
       จะทำการวัดผลประเมินผลนักเรียนปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๒  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๓ มีนาคม และ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                 วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๓ มีนาคม และ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และปีที่ ๕  วันที่   ๒ , ๔ , ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
   สามารถดาวน์โหลดตารางสอบ คลิก

กลุ่มบริหารวิชาการ


  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
      ขอแสดงความยินดีกับลูก ๆ แสด-ดำ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
   
  คลิกดูรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ( บางส่วน )งานแนะแนว

   ขอขอบคุณ สถาบันสอนตัดผมวินเทจแกะสลักผม Wallpaper Cut Academy
 โดยได้รับการสนับสนุนจาก LOLANE  ที่ได้มาตัดผมให้กับนักเรียนและบุคลากร
 ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
     

 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.