นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ITAO30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

OIT 30

ITAO31- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

OIT 31

O32- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

OIT 32

O33- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

OIT 33

รูปภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา