^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

                    หมายเลขโทรศัพท์       : 02 316 6313 ต่อ (หมายเลขภายใน)
                    หมายเลขโทรสาร        : 02 738 5712

                    กลุ่มบริหารวิชาการ      : 02 316 5011
                    กลุ่มบริหารงานบุคคล   : 02 316 9669
                    กลุ่มบริหารทั่วไป         : 02 316 9668
                   กลุ่มงานกิจการนักเรียน : 02 316 5008

หมายเลขภายใน

หน่วยงาน หมายเลขภายใน
สำนักงานผู้อำนวยการ 102
กลุ่มงานนโยบายและแผน 121
กลุ่มบริหารวิชาการ 104
กลุ่มบริหารงบประมาณ 103
กลุ่มบริหารงานบุคคล 119
กลุ่มบริหารทั่วไป 122
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 106
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 111
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 112
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 124
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 109
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 126
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 129
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 105
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 118
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 143
กิจกรรมแนะแนว 136
ศูนย์เทคโนโลยี สิรินธร 115
ห้องประชาสัมพันธ์ 130
งานโสตทัศนศึกษา 120
ห้องสมุด 134
ห้องสมุดโครงการห้องเรียนพิเศษ 142
ห้องพักครูMEP 146
ห้องพักครูภาษาจีน 110
งานอนามัยโรงเรียน 131
ห้องพักครูเวรหญิง 113
รปภ.หน้าโรงเรียน 137