^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player


  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
   ภาพกิจกรรม

 คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 ร่วมทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
 ชมภาพกิจกรรม

 ชมภาพกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาประเพณี ประดู่แดงเกมส์
 3 พฤศจิกายน 2560
   Click เข้าชมภาพกิจกรรม

 

  วันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
  คณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
  ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฯ
  ชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
   ภาพกิจกรรม


  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทย์ คณิต
  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
   ชมภาพกิจกรรม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้จัดกิจกรรมเดินการกุศล
  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
  ภาพกิจกรรมเดินการกุศล

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จัดกิจกรรม
   วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และ วันแม่
   เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
     ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา - วันแม่

  ครู นักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ร่วมปลูกดอกดาวเรืองวันแม่ เพื่อบานในวันพ่อ
  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
    ภาพกิจกรรมดาวเรืองเหลือง ประดับให้พ่อ

     คณะครู นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  
    ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ฯ
    ได้ร่วมทำบุญใส่บาตร ถวายแม่ของแผ่นดิน
    เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
  ชมภาพกิจกรรม

  ทรงพระเจริญ
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้จัดพิธีถวายพระพร
  จัดกิจกรรมสวนสนามลูกเสือ
   ชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้จัดให้มีการอบรมสัมมนา
  เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
    ภาพกิจกรรม


  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ลูกเสือเนตรนารี
 ได้ร่วมปฏิญารตนของลูกเสือ และเดินสวนสนาม
  ในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม

  ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
   ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมประดับเข็มพระมหาพิชัยมงกุฏ
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
   ภาพกิจกรรม

 
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 เมืาอวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ภาพกิจกรรม
  กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
  ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการค่าย
  เปิดโลกทศัน์การเรียนรู้ 
  สู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
  เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ภาพกิจกรรม

 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้จัดกิจกรรม ไหว้ครู
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้จัดกิจกรรมพิธีแสดงตน
 เป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ภาพกิจกรรมแสดงคนเป็นพุทธมามกะ

  เนื่องด้วยคืนวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกิดฝนตกหนัก
  ตลอดทั้งคิน ทำให้เกิดน้ำขังบริเวณโรงเรียนสูงมาก
  ทำให้โรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียน
  ในวัน ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
   ภาพบรรยากาศ

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ชมรมครูเก่าราชวินิตบางแก้ว
  ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร และฉลองวันคล้ายวันเกิด
  ปีที่ ๙๑ ของผู้อำนวยการบุษยา  สาครวาสี
  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐
   ภาพบรรยากาศ