facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

      

เครื่องหมายโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

อักษรย่อ ร:.ว.บ. ประดิษฐ์สีแสด ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏสีทอง

 

 : สีประจำโรงเรียน แสด - ดำ
   สีแสด    สีแห่งความเจริญรุ่งเรือง
   สีดำ      สีแห่งความแข็งแกร่ง อดทน

 

 

 

    : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน       พระพุทธนาควินิต
    : พระประธานหอพระจัตุรมุข       พระพุทธรัตนวินิตสถิตบุณยวัตน์

    : ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นประดู่แดง

    : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
        ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่๙ มีนาคม ๒๕๑๖ ชาวราชวินิตบางแก้ว
       จึงถือว่า ประดู่แดง เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

อัตลักษณ์โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

  1.  นักเรียนที่มีความรัก และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  2.  มีความเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีที่สง่างาม มีความรู้ดี รักษาคุณธรรม สุภาพ นอบน้อม แต่งกายถูกต้อง ตามระเบียบ
       ของโรงเรียน รักความเป็นไทย
  3.  รักโรงเรียน อยู่อย่างพอเพียง ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ทรัพย์สินส่วนตัว และสาธารณสมบัติ

    : ปรัชญา โรงเรียน      ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่กีฬา รักษาคุณธรรม
    : คติพจน์ โรงเรียน      สติโต สทา ภทฺทํ ( ผู้มีสติ ย่อมมีความเจริญทุกเมื่อ )
    : คำขวัญ โรงเรียน      ขยัน ประหยัด ชื่อสัตย์ สะอาด มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ กตัญญู เสียสละ
    : วัฒนธรรม โรงเรียน  ไหว้พระ คาราวะครู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   

คณะสี

                     

 

                                      คณะธำรงชาตื                          คณะเกืัอศาสน์                            คณะเทิดกษัตริย์

                                          สีชมพู                                     สีเหลือง                                         สีฟ้า

                          

                                  คณะศาสตร์พัฒนา                      คณะประชาบำรุง                         คณะผดุงเอกลักษณ์
                                            สีเทา                                       สีเขียว                                         สีม่วง


 

 

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.