facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

  

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน เสริมสร้างศักยภาพแห่งตน สร้างคนให้มีคุณธรรม

 

วิสัยทัศน์ กลุ่มบริหารวิชาการ

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม
สร้างประโยชน์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ กลุ่มงานบริหารวิชาการ

  1. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
  2. จัดทำหลักสูตรหลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการของผู้เรียน
  3. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
  4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนมืออาชีพ และองค์กรภายนอก
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบที่จะดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
  6. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และฝึกฝนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
  7. ส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพทางวิชาการ และนักเรียนความสามารถพิเศษไปสู่เป้าหมายสูงสุด

เป้าหมาย กลุ่มงานบริหารวิชาการ

  1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความพร้อมในการไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้
  2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
       ตามนโยบายและจุดเน้นที่โรงเรียนกำหนด
  3. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  4. ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  5. การจัดการศึกษาของโรงเรียน สามารถนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายในอนาคต

RATWINIT BANGKAEO

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.