facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

  

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน เสริมสร้างศักยภาพแห่งตน สร้างคนให้มีคุณธรรม

 

วิสัยทัศน์ กลุ่มบริหารวิชาการ

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม
สร้างประโยชน์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ กลุ่มงานบริหารวิชาการ

  1. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
  2. จัดทำหลักสูตรหลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการของผู้เรียน
  3. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
  4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนมืออาชีพ และองค์กรภายนอก
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบที่จะดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
  6. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และฝึกฝนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
  7. ส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพทางวิชาการ และนักเรียนความสามารถพิเศษไปสู่เป้าหมายสูงสุด

เป้าหมาย กลุ่มงานบริหารวิชาการ

  1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความพร้อมในการไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้
  2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
       ตามนโยบายและจุดเน้นที่โรงเรียนกำหนด
  3. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  4. ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  5. การจัดการศึกษาของโรงเรียน สามารถนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายในอนาคต

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.