facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

  

 

... ที่มานี่ เพราะนี่คือโรงเรียนของเรา ขอให้ช่วยกันดูแลให้ดี ...

 พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อเสด็จราชวินิตบางแก้ว ๙ มีนาคม ๒๕๑๖

 

      โรงเรียนราชวินิตบางแก้วเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
เปิดสอนครั้งแรกวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 
  
นายสุขุมและคุณหญิงจันทร์ฟอง  ถิระวัฒน์ ได้ทราบว่า
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 ทรงมีพระราชดำริจะก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นที่
ศึกษาต่อของ
 นักเรียนโรงเรียนราชวินิต ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ 
พระองค์โปรดเกล้าฯก่อตั้งขึ้นให้เป็นที่
 ศึกษาแก่บุตรหลาน ข้าราชบริพาร
    อีกทั้งนายสุขุมและคุณหญิง จันทร์ฟอง  ถิระวัฒน์ มีจิตศรัทธาที่จะสร้างสิ่งอันเป็น 
 สาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป ท่านทั้งสองจึงได้ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน
 ในบริเวณหมู่บ้านเมืองแก้ว  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ ๗.๗ ฝั่งขวาของ
ถนนบางนา- ตราด  ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓๗  ไร่เศษ 
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ 
     ต่อมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานที่ดินแปลงนี้
แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สายสามัญและพระราชทานนามว่า    ราชวินิตบางแก้ว

 

       นับแต่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้ก่อตั้งมาโรงเรียนได้รับ พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่
ด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้าของโรงเรียนมาโดยตลอด  ดังเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธี
เปิดอาคารเรียนต่าง ๆ  ของโรงเรียน  ดังนี้

    ครั้งที่ ๑  วันที่  ๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่ ๑
  อาคาร  “ร่มเกล้า”  และได้ทรงปลูก ต้นประดู่แดง ไว้เป็นที่ระลึก
   ด้วยการณ์นี้โรงเรียนจึงถือว่าวันที่  ๙  มีนาคม ของทุกปี 
 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน และถือเอาต้น“ประดู่แดง” เป็นต้นไม้
 ประจำโรงเรียน
  


   ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจารินีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
  สยามบรมราชกุมารี  มาทรงเปิดอาคาร “บงกชมาศ

 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ ให้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
 ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร
 กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
 บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
 มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร “ราชวิธานค์”

 

  ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔  มีนาคม พ.ศ . ๒๕๓๕
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
  โปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” กับทั้งได้รับ
  พระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
  พระชนมพรรษา ๕ รอบ และตราพระราชพิธีมังคลาภิเษก ประดิษฐานหน้าอาคารครั้งที่ ๕ วันที่  ๒๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนิน
   มาทรงเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” อาคาร “สิริยาคาร”
   และอาคาร“พิพิธภัณฑ์” กับทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้
   สัญลักษณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษก  ประดิษฐานหน้าอาคาร
  “เฉลิมพระเกียรติ”
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์สืบค้นข้อมูลนานาชาติ
 (R.W.B.International  Resource Center) และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษามหาราช

    ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร
 ๔๘ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ ทั้งได้รับพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ พระนามาภิไธยย่อ ส.ธ.
 ประดับบนอาคาร

   ครั้งที่ ๘ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร
 เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๖๐ ปี ศูนย์เทคโนโลยีสิรินธร
 และสวนเจ้าฟ้านักเกษตร 

   ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร
 เฉลิมพระเกียรติ ทั้งได้รับพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
 ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดิษฐานหน้าอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ”

ด้วยพระบารมีและพระเมตตาแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ที่มีต่อโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเสมอมา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้วจึงได้เจริญเติบโตก้าวหน้ามากระทั่งทุกวันนี้

 

 

RATWINIT BANGKAEO

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.