^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

 
 เด็กหญิง ณิชกานต์ ปัจเวก อายุ12ปี นักเรียนโรงเรียนราชวิตบางแก้ว
 ได้เก็บของมีค่า ทองรูปพรรณ เงินสค
จำนวนหนึ่ง พร้องทั้งเอกสารราชการสำคัญ
         และได้ของมีค่า
เหล่านี้นำส่งสถานีตำรวจบางแก้ว เพื่อส่งคืนเจ้าของ ซึ่งเป็นของ
         คนงานชาวต่างชาติ ในร้านอาหาร 
        โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ขอชื่นชมในความดีของเด็กหญิง ณิชกานต์ ปัจเวก
        พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องความดีที่สมกับเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
   ชมภาพแห่งความปิติ

 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้จัดกิจกรรม ไหว้ครู
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้จัดกิจกรรมพิธีแสดงตน
 เป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ภาพกิจกรรมแสดงคนเป็นพุทธมามกะ

  เนื่องด้วยคืนวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกิดฝนตกหนัก
  ตลอดทั้งคิน ทำให้เกิดน้ำขังบริเวณโรงเรียนสูงมาก
  ทำให้โรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียน
  ในวัน ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
   ภาพบรรยากาศ

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ชมรมครูเก่าราชวินิตบางแก้ว
  ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร และฉลองวันคล้ายวันเกิด
  ปีที่ ๙๑ ของผู้อำนวยการบุษยา  สาครวาสี
  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐
   ภาพบรรยากาศ


  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
   ภาพกิจกรรม

 
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 เมืาอวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ภาพกิจกรรม