foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO

นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้หลักจากวันประกาศผลของคุณครูที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

 : ผลการเรียน

: ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                      : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม      : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี       : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว

  : ภาษาต่างประเทศที่ 2 ( ญี่ปุ่น )                                    :  ภาษาต่างประเทศที่ 2 ( จีน )

  : วิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 , ปีที่ 2 , ปีที่ 3

 

 : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต้องเลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 
ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาที่ 2  อีก 1 รายวิชา และต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2  ที่เลือกเรียนนั้น
ตลอดหลักสูตร ทั้ง 3 ปี 
 : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8  เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 
ซึ่งเรียนวิชาเอกภาษาจีน นักเรียนทั้ง 2 ห้อง ไม่ต้องเลืือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2
 : ระบบจะเปิดให้นักเรียนสามารถเลือกได้หลังวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

 >> Click <<

        นักเรียนทุกระดับชั้นต้องเลือกเรียนรายวิชากิจกรรม หนึ่งรายวิชา ตลอดปีการศึกษา 2558
โดยระบบจะทำการเปิดให้นักเรียนเลือกกิจกรรมได้ดังนี้

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     สามารถเลือกรายวิชากิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6  สามารถเลือกรายวิชากิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558

 ... Click ...

                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนที่ 5 ถึงห้อง 14
                   ต้องดำเนินการเลือกรายวิชาเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 10 ตุลาคม  2559
           ถ้านักเรียนไม่ดำเนินการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจะดำเนินการให้ตามความเหมาะสม

                        ระบบจะเปิดให้นักเรียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติมในเดือน 10 ตุลาคม 2559

                                       ... คลิกเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ...


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.