facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

  

ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน

   วิสัยทัศน์

          มุ่งผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีน เพื่อการสื่อสารและการศึกษาเรียนต่อ
    โดยเน้นองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล

    พันธกิจ

       1. ผลิตนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนให้มีความรู้ตามมาตรฐานสากล
       2. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
       3. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน
       4. เสริมสร้างความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ(Cultural Exchange)
       5. ส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

      การจัดหลักสูตรและการสอน

      1.ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Chinese Intensive Program)
           1.1 รายวิชาพื้นฐานจัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           1.2 รายวิชาเพิ่มเติม โดยเฉพาะวิชาภาษาจีนหลัก ใช้หลักสูตรการเรียนตามแนวการสอนวิชาภาษาจีนสำหรับ
                 นักศึกษาต่างชาติตามแบบมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน และใช้ระบบการสอนแบบ
                 Co-teaching ระหว่างครูชาวไทย และครูชาวจีน                                                   
           1.3 การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน และวิชาภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา
           1.4 กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ตามแนวการทดสอบวัดความถนัดวิชา PAT 7.4
           1.5 การสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) เพื่อเป็นมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาจีนของสำนักงานส่งเสริม
                 การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (hanban) และใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
           1.6 กิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมกัน
                 และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต สามารถใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ที่กำหนดได้
           1.7 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และการแก้ปัญหา
                 โดยการทำกิจกรรมเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน ผ่านการแสดงผลงาน
          1.8 กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยเน้นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมจริง
                ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมค่ายภาษาจีน กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา เป็นต้น
          1.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดตามข้อกำหนดของโรงเรียนมาตรฐานสากล

   หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดตามข้อกำหนดของโรงเรียนมาตรฐานสากล เน้นศิลปวัฒนธรรมจีน
                  (หมากรุกจีนและนาฏศิลป์จีน)

 

RATWINIT BANGKAEO

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.