facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

  

โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
(Science & Mathematics Intensive Program : SMIP)

     วิสัยทัศน์

    ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMIP) โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในด้าน
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามสาขาที่ผู้เรียนต้องการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์แบบเข้มข้น
  3. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ตามแนว  สสวท. , สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  4. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ตามแนวการทดสอบวัดความถนัดวิชา GAT , Pat1 , Pat2 , Pat3 , Pat4 และ 9 วิชาสามัญ
  5. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา
  6. จัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TL) เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  7. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษและค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
      นอกห้องเรียน  การทำงานเป็นทีม  การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
  8. จัดกิจกรรมส่งเสริ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และ การแก้ปัญหาโดยการทำโครงงาน                  9. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเคารพรัก ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
 10. จัดกิจกรรมค่ายอาสาจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังความเสียสละ ทำงานเพื่อผู้อื่น และการทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

     จุดหมาย

  1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และด้านคณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ
      อย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพจากการสอบ สอวน.
  2. นักเรียนทุกคนมีผลคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าร้อยละ 60
  3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับ    มีผลการสอบ
      TOEFL ที่อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ และสามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติได้
  4. นักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือในระดับที่สูงขึ้นในด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แพทย์ พยาบาล 
      ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร สถาปัตยกรรม บัญชี ฯลฯ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการ
      ของนักเรียน ครบร้อยละ 100
  5. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  6. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง มีความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ปรับตัว และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


 

RATWINIT BANGKAEO

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.