^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

        
         นายนิสิต  จรูญภาค                 นายศักดิ์ชัย  ชมมาลี            นางเดือนงาม  นามเมือง
         งานธุรการสำนักงาน          งานร้านค้าสวัสดิ์การโรงเรียน   งานแผนงาน งานสารสนเทศ

    
      นางสาวศิรฉัตร์  ชัยชนะ                  นายวีรยุทธ์  ศรีนวล
                 ธุรการ                                       ธุรการ