^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player    : เครื่องหมายโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
       อักษรย่อ ร.ว.บ. ประดิษฐ์ สีแสด บนพื้นสีดำ
      ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏสีทอง
                 
      ตราสัญลักษณ์โรงเรียน(ขาว - ดำ)   Logo 
      ตราสัญลักษณ์โรงเรียน สี    Logo 

    : สีประจำโรงเรียน
       สีแสด      สีแห่งความเจริญรุ่งเรือง
       สีดำ        สีแห่งความแข็งแกร่งอดทน

 

 

 
   : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน       พระพุทธนาควินิต
   : พระประธานหอพระจัตุรมุข       พระพุทธรัตนวินิตสถิตบุณยวัตน์   : ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นประดู่แดง

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
      ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่๙ มีนาคม
๒๕๑๖ ชาวราชวินิตบางแก้ว
      จึงถือว่า ประดู่แดง เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน


: ความหมายคำว่า ราชวินิต


: ปรัชญา โรงเรียน           ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่กีฬา รักษาคุณธรรม
: คติพจน์ โรงเรียน           สติโต สทา ภทฺทํ ( ผู้มีสติ ย่อมมีความเจริญทุกเมื่อ )
: คำขวัญ โรงเรียน           ขยัน ประหยัด ชื่อสัตย์ สะอาด มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ กตัญญู เสียสละ
: วัฒนธรรม โรงเรียน       ไหว้พระ คาราวะครู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้    
: อัตลักษณ์ของโรงเรียน   คนดี ศรีราชวินิตบางแก้ว

                       1.  นักเรียนที่มีความรัก และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
                       2.  มีความเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีที่สง่างาม มีความรู้ดี รักษาคุณธรรม สุภาพ
                            นอบน้อม แต่งกายถูกต้อง ตามระเบียบของโรงเรียน รักความเป็นไทย
                       3.  รักโรงเรียน อยู่อย่างพอเพียง ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ทรัพย์สินส่วนตัว
                            และ
สาธารณสมบัติ

    : คณะสี

         คณะธำรงชาตื                            คณะเกืัอศาสน์                         คณะเทิดกษัตริย์

             สีชมพู                                        สีเหลือง                                      สีฟ้า

              

       คณะศาสตร์พัฒนา                     คณะประชาบำรุง                       คณะผดุงเอกลักษณ์

 

              สีเทา                                       สีเขียว                                         สีม่วง