^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓       

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖       


 

  ตารางสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กลุ่มงานแนะแนว