foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO

: ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                      : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม      : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี       : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว

  : ภาษาต่างประเทศที่ 2 ( ญี่ปุ่น )                                    :  ภาษาต่างประเทศที่ 2 ( จีน )

  : วิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 , ปีที่ 2 , ปีที่ 3

 


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.