foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO

 

                ข้อมูลจำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ลำดับที่ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง ตำ่กว่าปริญาตรี ปริญาตรี สูงกว่าปริญาตรี
1 ผู้อำนวยการ 1 - - - 1
2 รองผู้อำนวยการ 2 2 - - 4
3 ข้าราชการครู 44 86 - 86 44
4 พนักงานราชการ 1 1 - 2 -
5 ครูอัตราจ้าง 13 10 - 23 -
6 ครูต่างประเทศ 5 9 - 14 -
7 เจ้าหน้าที่สำนักงาน 7 12 6 13 -
8 ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว 7 3 9 1 -

                                                            จำแนกตามวิทยฐานะ

ลำดับที่ ประเภทบุคลากร จำนวน ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครู ครูผู้ช่วย
1 ผู้อำนวยการ 1 1 - - -
2 รองผู้อำนวยการ 4 4 - - -
3 ข้าราชการครู 130 56 23 32 19

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

 

                                              จำนวนนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 279 348 627
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 294 332 626
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 325 316 641
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 283 329 612
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 243 320 563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 293 357 650
รวม 1717 2002 3719

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.