foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO

        นักเรียนทุกระดับชั้นต้องเลือกเรียนรายวิชากิจกรรม หนึ่งรายวิชา ตลอดปีการศึกษา 2558
โดยระบบจะทำการเปิดให้นักเรียนเลือกกิจกรรมได้ดังนี้

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     สามารถเลือกรายวิชากิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6  สามารถเลือกรายวิชากิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558

 ... Click ...


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.