foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ที่ 6  ครูวันทนีย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
 ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1   
คณะเกื้อศาสน์ สีเหลือง
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2
คณะประชาบำรุง สีเขียว
      

                             

ครูจิรยุทธ์  ทวีพงษ์            ครูภัทรพล  แก้วเสนา                 ครูประวิทย์  บึงสว่าง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3              
คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4           
คณะธำรงชาติ สีชมพู
      

 

ครูละออ  ชีวะประไพ      ครูปัญญา  แซ่ลี้  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5    
คณะเกื้อศาสน์ สีเหลือง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
      

 

ครูนุจรี  ทองมงคล     ครูวัชรา  โพธิ์ชาธาร  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7          
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8
คณะประชาบำรุง สีเขียว
        

 

ครูศศินันท์  พรหมศิริ                   ครูเกรียงไกร  หมั่นชัย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 9              
คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 10           
คณะธำรงชาติ สีชมพู
          

 

ครูเครือวัลย์  ชาสวัสดิ์               ครูณธิดา  โกรทิธาคม              ครูพัชราภรณ์  เจริญสุข                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 11    
คณะเกื้อศาสน์ สีเหลือง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 12           
คณะธำรงชาติ สีชมพู
          

 

ครูขวัญรัตน์  ปัญญาใส     ครูอิสริยาภรณ์  บริรักษ์ภูสิฐ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 13          
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 14 
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
          

 

ครูทัศนา  โพธิ์เงิน     ครูจินต์นวัฒน์  หมุดธรรม  

 


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.