foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ครูบรรพต  แจ้งจรัส
 ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1               
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2  
 คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
      

 

ครูธนัชพร  เกิดรุ้ง  ครูวรายุทธ  ทวีธรรม     ครูมติ  ราชรักษ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3          
คณะเกื้อศาสน์ สีเหลือง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4          
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
      

 

ครูประสาร  คลอวุฒิเสถียร      ครูศุภร  จันทร์เจริญ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5
คณะประชาบำรุง สีเขียว
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6                
คณะธำรงชาติ สีชมพู
      

 

ครูเรณู  คำหอม     ครูนลินรัตน์  วงษ์สุวรรณ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8              
คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
        

 

ครูเมืองปาย  รู้สรรพกิจ     ครูอภิรุม  เพิ่มพูน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 9    
คณะเกื้อศาสน์ สีเหลือง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10           
คณะธำรงชาติ สีชมพู
          

 

ครูพรรณนิภา  ขมสันเทียะ     ครูเบญจวรรณ  วิเศษกุล  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11 
คณะประชาบำรุง สีเขียว
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12          
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
          

 

ครูรัญจวน  เจริญภูมิ     ครูไพฑูรย์  ตานี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 13    
คณะเกื้อศาสน์ สีเหลือง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 14 
คณะประชาบำรุง สีเขียว
          

 

ครูลมัย  ฆารไสว  ครูปรีชา  กิจจาการ   ครูสุพจน์  ขุนระวัง  ครูกองชัย  ทวีชาติ

 

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.