foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ครูถวัลย์ชัย  สวนมณฑา
 ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1                                
คณะเกื้อศาสตร์ สีเหลือง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2                        
คณะธำรงชาติ สีชมพู
      

 

ครูจิตต์  แววตา  ครูสุลีรัตน์  สังข์อยู่สุข   ครูพรชัย  วิชชุไตรภพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3                                 
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4                        
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
      

 

ครูกฤตเมธ  ธีระสุนทรไทย     ครูนุชนาถ  วงษ์พรไพโรจน์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5
คณะเกื้อศาสตร์ สีเหลือง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6                       
 คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
      

 

ครูอรุณี  สุวรรณแก้วมณี     ครูจีรานุช  กันต์มิตรี  ครูศิรินทร์  คนชื่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7                             
คณะประชาบำรุง สีเขียว
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8                        
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
        

 

ครูกนกนาถ  เฉลียวไว     ครูผกาภรณ์  ผดุงกิจ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9                           
คณะประชาบำรุง สีเขียว
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10                        
คณะประชาบำรุง สีเขียว
          

 

ครูเนาวรัตน์  สมร่าง     ครูสุทธินุช  สวัสดิืพงษ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 11                             
คณะธำรงชาติ สีชมพู
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 12                        
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
          

 

ครูปัญจพร  สุ่มมาตย์     ครูวรัชยา  กาญจะโน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 13                           
คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 14                        
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
          

 

ครูว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง     ครูศักดา  สุขสวัสดิ์  ครูวรวุฒิ  สุนทรทิพย์


 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.