foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ครูสายชล  อยู่นุช
 ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1        
คณะธำรงชาติ สีชมพู
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2                        
คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
      

ครูพรศิริ  คงธนาคมธัญกิจ  T.Catherine.   ครูหทัยภัทร  สุขสว่าง  T.Jocelyn.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3        
คณะธำรงชาติ สีชมพู
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4                        
คณะเกื้อศาสน์ สีเหลือง
        

 

ครูธิดาพร  สังข์ทอง     ครูคมกฤช  จารุวงศ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6        
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
      

 

ครูจุฑาพัฒน์  เซี้ยเจริญ     ครูลักขณา  ธนสารสิทธิกร  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7        
คณะธำรงชาติ สีชมพู
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8          
คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
          

 

ครูอนุวัฒน์  เทียนพิบูล     ครูศิริพร  แก้วพวง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9         
คณะธำรงชาติ สีชมพู
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10       
คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
        

 

ครูชลธิชา  สุระ     ครูจินดา  เชื้อวงษ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11  
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12          
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
          

 

ครูศิริธร  ตะวันธรงค์     ครูพรวิไล  ทับแสง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 13  
คณะประชาบำรุง สีเขียว
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 14                        
คณะเกื้อศาสน์ สีเหลือง
          

 

ครูปริญญา  ปล้องศรี     ครูเฟื่องฟ้า  มหาวัน  

 

 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.