foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
 ครูชัยสิทธิ์  ชูประสูตร
 ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1        
คณะเกื้อศาสน์ สีเหลือง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2                        
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
     

 

ครูวีรยุทธ  ทองแดง  T.Andrew.   ครูกติกร  กมลรัตนะสมบัติ  T.Raymond.      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3        
คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4                        
คณะธำรงชาติ สีชมพู
      

 

ครูกำไล  โสมกูล     ครูศรีศักดิ์  ครุธวงศ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5
คณะเกื้อศาสน์ สีเหลือง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6        
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
          

 

ครูพนิดา  ยลวิลาศ     ครูนัฐกานต์  วรรณจุฑา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7        
คณะประชาบำรุง สีเขียว
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8          
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
        

 

ครูสุวิมล  อุปรไมยมาศ     ครูพจนินท์  นัสดา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9         
คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10       
คณะธำรงชาติ สีชมพู
        

 

ครูจารุภัทร  เวียงแก     ครูสุภาวดี  หลงสวัสดิ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11  
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12          
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
          

 

ครูธวัชชัย   แย้มสอิ้ง     ครูมะลิวรรณ์  จันทร์พุ่ม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 13  
คณะประชาบำรุง สีเขียว
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 14                        
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
          

 

ครูศรัญญา  ศิริวรศิลป์  ครูดวงพร  เชื้อพรมศรี   ครูกาญจนา  บุญญา  

 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.