foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO

                  คณะผู้บริหารสถานศึกษา

                                                  
                                                  ครูจิราพงศ์  จุติธนะเสฎฐ์
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

                                         

                       ครูลมัย  ทรงศิริ                                              ครูสุวธิดา  เกิดโต        

                       รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ        รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ                                      

                                                    

                     ครูณัทสิต   จตุพรจิรกฤต                                      ครูกฤชภอร     ฉิมพลี

                     รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป                   รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

                          :  อดีตผู้บริหาร :


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.