foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO

                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนที่ 5 ถึงห้อง 14
                   ต้องดำเนินการเลือกรายวิชาเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 10 ตุลาคม  2559
           ถ้านักเรียนไม่ดำเนินการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจะดำเนินการให้ตามความเหมาะสม

                        ระบบจะเปิดให้นักเรียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติมในเดือน 10 ตุลาคม 2559

                                       ... คลิกเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ...


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.