facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

  

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ช่วงการสอบคัดเลือกวันที่ 2 วันที่ 6 และวันที่ 7 มิถุนายน 2563
ขอความกรุณาผู้ปกครองปฏิบัติตามประกาศของ ศบค.

โรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอความกรุณาผู้ปกครองจดหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครอง
และให้นักเรียนติดตัวไว้ในกระเป้าเสื้อนักเรียน

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ด้วยถนนเทพรัตน ( บางนา-ตราด ) จะทำการปิดช่องจารจร
ฝั่งขาเขาและฝั่งขาออกด้านละ 1 ช่องจารจร บริเวณหน้าปากซอยทางเข้าโรงเรียน
จะส่งผลให้จารจรติดขัดมาก จึงขอให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนแต่เช้า
โรงเรียนเปิดให้นักเรียนเข้าโรงเรียนเวลา 07.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

นักเรียนที่เลือกความสามารถพิเศษทดสอบความสามารถพิเศษ     ในวันที่  2 มิถุนายน 2563
        * สำหรับนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เลือกสมัครความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ 
          ด้านนาฏศิลป์ไทย ด้านกีฬา ด้านภาษาไทย *

      สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                             ในวันที่  6 มิถุนายน 2563
      สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                             ในวันที่  7 มิถุนายน 2563
       * สำหรับนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เลือกแผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนกีฬา *

* นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ถ้าไม่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ
นักเรียนสามารถทำการสอบคัดเลือกได้ตามปกติ โดยไม่ต้องสมัครใหม่ *


   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
     กลุ่มบริหารงานบุคคลขอเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
     รวม 4 อัตรา  ออกไปก่อน ด้วยภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โรค COVID-19) จนกว่า 
     จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน้าเว็บไซต์

.................. รายละเอียดขอเลื่อนรับสมัคร ........................................

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเดิม )
: รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก

 ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 : รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
: ห้องเรียนพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
: ห้องเรียนพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
: ห้องเรียนพิเศษด้าน ภาษาจีน
: ห้องเรียนพิเศษด้าน ดนตรีสากล
: ห้องเรียนพิเศษด้าน ดนตรีไทย

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563
: ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท และ สอวน 
: ห้องเรียนพิเศษ ดนตรีสากล
: ห้องเรียนพิเศษ ดนตรีไทย

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเดิม )
: แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
: แผนการเรียนอังกฤษ คณิตศาสตร์
: แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Pre-Cadet)
: แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น
: แผนการเรียนกีฬา


 


                                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
                                                     โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้ร่วมทำหนังสือบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ 

   - ความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
   - ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านองค์ความรู้ของครูและนักเรียน
   - สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนที่มุ่งศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์
   - คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
   - คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ร่วมกัน
   - นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์
   - คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรในการจัดค่ายต่าง ๆ

( อัลบั้มภาพ )                                                                                                                                           งานแนะแนว
กลุ่มบริหารวิชา


 

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
      ขอแสดงความยินดีกับลูก ๆ แสด-ดำ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
   
  คลิกดูรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ( บางส่วน )งานแนะแนว

   ขอขอบคุณ สถาบันสอนตัดผมวินเทจแกะสลักผม Wallpaper Cut Academy
 โดยได้รับการสนับสนุนจาก LOLANE  ที่ได้มาตัดผมให้กับนักเรียนและบุคลากร
 ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
     

 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.